Erityinen
tarkastus

Erityinen tarkastus antaa vähemmistölle keinon
valvoa, ettei enemmistö käytä päätösvaltaansa
yhtiön edun vastaisesti

Mikä on erityinen tarkastus?

Erityinen tarkastus kohdistuu yhteisön hallintoon ja kirjanpitoon tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta, tiettyihin toimenpiteisiin tai tiettyihin seikkoihin. 

Aluehallintovirasto määrää erityisen tarkastuksen toimitettavaksi, jos se katsoo, että sille on painavia syitä. Painavia syitä ovat tyypillisesti 

  • epäilyt yhteisön varojen väärinkäytöstä 
  • epäilyt yhteisön johdon tai joidenkin osakkeenomistajien tai jäsenten saamasta taloudellisesta hyödystä toisten osakkeenomistajien tai jäsenten kustannuksella. 

Erityisen tarkastuksen säädöspohja?

Erityisestä tarkastuksesta säädetään osakeyhtiölain lisäksi asunto-osakeyhtiölaissa ja useissa muissa laeissa, kuten asunto-osakeyhtiölaissa, osuuskuntalaissa ja yhdistyslaissa. 

Miksi erityinen tarkastus tehdään?

Erityinen tarkastus on vähemmistöosakkeenomistajien suojakeino. Vähemmistöosakkailla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa merkittävästi yhteisön johdon toimintaan, mutta heillä on silti välitön intressi yhteisön toimintaan. Erityinen tarkastus turvaa vähemmistön tiedonsaantia yhtiön ja sen johdon toiminnasta. Erityisen tarkastuksen tuottamaa informaatiota käytetään esimerkiksi mahdollisen yhteisön hyväksi nostettavan vahingonkorvauskanteen nostamista varten. 

Kuka voi pyytää erityistä tarkastusta?

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Edellytyksenä on, että ehdotusta on käsitelty yhtiökokouksessa ja ehdotusta on kannattanut vähintään yksi kymmenesosa jonkin osakelajin kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakelajin osakkeista. 

Miksi valita AudiaJuris?

Osakeyhtiölaissa edellytetään, että erityisellä tarkastajalla on taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus. AudiaJuriksessa erityisen tarkastuksen suorittaa kokenut tilintarkastaja. Näin varmistamme sen, että jokaisessa erityisessä tarkastuksessa tulevat huomioiduksi yhtä lailla niin tapauksen taloudelliset kuin oikeudelliset erityispiirteet.  

Eritysisissä tarkastuksissa tarkasteltava ajanjakso saattaa olla varsin pitkä, myös tarkastettavaa aineistoa on usein määrällisesti paljon. Me AudiaJuriksessa panostamme siihen, että teemme tarkastuksen tehokkaasti kohdistuen olennaisiin seikkoihin. Silloin tarkastuskohde ei maksa turhista työtunneista.