Hanketarkastukset

Mitä ovat hanketarkastukset?

Hanketarkastuksilla tarkoitetaan tarkastuksia, jotka kohdistuvat julkisrahoitteisten hankkeiden ja projektien julkisen tuen tai julkisen rahoituksen ehtojen noudattamiseen. Julkista tukea ovat avustukset ja korkotuet sekä lainat, takaukset, takuut, oman pääoman ehtoiset rahoitukset, verotuet ja muut järjestelyt, jotka sisältävät taloudellista etuisuutta. Myönnettävän tuen tavoitteet ja laajuus vaikuttavat hanketarkastuksen sisältöön. Julkista tukea ja avustuksia myöntävät esimerkiksi Business Finland, Finnvera ja kunnat.  

Hanketarkastusten säädöspohja

Julkisen rahoituksen ehtoihin vaikuttavat useat eri lait ja asetukset. Tukea, avustusta tai lainaa myöntävän organisaation tukipäätöksissä ja tukiehdoissa määrätään yleensä tarkemmin tuen käyttämisen valvonnasta ja tarkastuksesta sekä mahdollisesta takaisinperinnästä.  

Miksi hanketarkastus tehdään?

Hanketarkastuksessa selvitetään, onko tuen saaja noudattanut tuen saamisen edellytyksenä olevia ehtoja. Julkista tukea on tarjolla rajallinen määrä ja yhteiskunnan etu edellyttää, että tuki käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu. Rahoituspalvelun tavoitteet ja laajuus vaikuttavat siihen, minkälaisia vaatimuksia tilintarkastajan suorittamille tarkastustoimenpiteille on asetettu. 

Kuka voi pyytää hanketarkastusta?

Tuen myöntävä organisaatio päättää tavallisesti hanketarkastuksen tekemisestä. Joskus tarkastustoimenpiteistä ja tarkastuksen raportoinnista säädetään laissa tai asetuksessa.  

Miksi valita AudiaJuris?

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Edellytyksenä on, että ehdotusta on käsitelty yhtiökokouksessa ja ehdotusta on kannattanut vähintään yksi kymmenesosa jonkin osakelajin kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakelajin osakkeista.