Konkurssivelallisen
erityistarkastus

Erityistarkastus voi tuottaa informaatiota,
jonka perusteella konkurssipesään
saadaan peräytettyä merkittävästi varoja

Mikä on konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastus ?

Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksessa selvitetään velallisen toimintaa ajalta ennen konkurssia. Velallisen kirjanpito tai muut seikat saattavat antaa aihetta selvittää velallisen toimintaa.  

Konkurssipesän pesänhoitajalle ja velkojille tuotetaan erityistarkastuksessa tietoa siitä, onko velallinen oikeustoimillaan sopimattomasti suosinut velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirtänyt omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisännyt velkoja velkojien vahingoksi. Erityistarkastuksessa selvitetään lisäksi, onko velallinen oikeustoimen tehdessään ollut maksukyvytön tai ylivelkainen tai onko oikeustoimi osaltaan johtanut velallisen maksukyvyttömyyteen tai ylivelkaisuuteen. 

Edellä mainitut sopimattomat oikeustoimet voivat peräytyä eli niillä velalliselta siirtynyt omaisuus voidaan saada palautetuksi konkurssipesään. 

Erityistarkastuksen säädöspohja

Erityistarkastuksesta säädetään suppeasti konkurssilaissa. Lain mukaan velkojat voivat päättää velallisen tilien ja toiminnan erityistarkastuksesta, jos velallisen kirjanpito tai muut seikat antavat siihen aihetta. Konkurssiasiamiehen toimisto on antanut suosituksen konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksesta. Suosituksessa on kuvattu muun muassa tarkastuksen tavoitteita, toimeksiannon sisältöä sekä raportointia. 

Miksi erityistarkastus tehdään?

Konkurssivelallisen erityistarkastus tuottaa ensisijaisesti tietoa ensisijaisesti pesänhoitajalle ja velkojille. Tarkastuksessa selvitetään mm., onko konkurssivelallinen tehnyt oikeustoimia, joiden perusteella konkurssipesään on palautettavissa varoja. Erityistarkastuksen havaintojen perusteella konkurssihallinto saa myös paremmat mahdollisuudet arvioida konkurssimenettelyn jatkamisedellytyksiä.  

Velkojat saavat erityistarkastuksesta lisää tietoa oman harkintansa perustaksi. Velkojille saattaa olla vähävaraisessakin konkurssipesässä järkevää ottaa kuluvastuu, jos erityistarkastuksen perusteella pesään on mahdollisesti palautettavissa varoja.  

Erityistarkastus palvelee lisäksi esitutkintaviranomaisia. Viranomaiset saavat oman toimintansa tueksi tietoa esimerkiksi rikoshyödyn takaisinsaamiseksi tai vakuustakavarikon hakemiseksi. 

Kuka voi tilata erityistarkastuksen?

Konkurssivelallisen erityistarkastuksesta päättävät velkojat velkojainkokouksessa. Pesänhoitaja voi erityisestä syystä päättää erityistarkastuksen teettämisestä kuultuaan ensin pesän suurimpia velkojia. Myös yksittäinen velkoja voi omalla kustannuksellaan teettää erityistarkastuksen. Lisäksi konkurssiasiamies voi aina teettää erityistarkastuksen.   

Miksi valita AudiaJuris?

Tilatessasi erityistarkastuksen meiltä saat kokeneen tilintarkastajan arvion konkurssivelallisen toiminnasta. Suoritamme erityistarkastukset alusta loppuun itse. 

Panostamme kommunikointiin toimeksiantajan kanssa. Näin varmistamme sen, että työ kohdennetaan tehokkaasti kyseisen konkurssivelallisen toiminnan kannalta olennaisiin seikkoihin. 

Keskitymme laatuun. Raportoimme tarkastushavaintomme selkeästi. Emme tyydy pelkkään tosiseikkojen luettelointiin. Raportissamme esitämme johtopäätöksemme ja yhteenvedon käsiteltävästä asiasta. Raporttimme perusteella pesänhoitaja ja velkojat pystyvät arvioimaan takaisinsaantiperusteita ja mahdollisia velallisen rikoksia ja kirjanpitorikoksia. Raportoimme myös käsityksemme osakeyhtiölain varojenjakoa koskevien ja muiden säännösten noudattamisesta. 

Meille on kunnia-asia pitää kiinni sovituista aikatauluista.