Saneeraustarkastus

Mikä on saneeraustarkastus?

Saneeraustarkastuksen sisältö ja laajuus sovitaan tapauskohtaisesti. Keskeistä tarkastuksessa on mm. takaisinsaantiperusteiden selvittäminen, mahdolliset oikeustoimet vastuuhenkilöiden ja muiden vastuuvelvollisten kanssa. Myös velallisen kirjanpidon asianmukaisuuden arviointi kuuluu tavallisesti saneeraustarkastukseen. Tarkastuksen kohteena on tyypillisesti myös tarkastuskohteen tilinpäätös sekä siitä ilmenevät velallisen taloudellisen aseman arvioinnin kannalta merkittävät seikat. Nopeutetun saneerausmenettelyn johdosta tehtävässä saneeraustarkastuksessa ei kuitenkaan yleensä tehdä kannanottoja velallisen tilinpäätöksestä. 

Saneeraustarkastuksessa selvitetään myös velallisen taloudellisten vaikeuksien keskeiset syyt, arvioidaan toiminnan jatkamisedellytyksiä tulevaisuudessa sekä velallisen kykyä maksaa saneerausmenettelystä aiheutuvat kustannukset sekä saneerausvelkoihin kuulumattomat velat.

Saneeraustarkastuksen säädöspohja

Laissa yrityksen saneerauksesta on säädetty selvittäjän velvollisuudesta huolehtia velallisen toiminnan tarkastuksesta. Konkurssiasiamiehen toimisto on antanut suosituksen nopeutetusta saneerausmenettelystä. Suosituksessa on kuvattu muun muassa tarkastuksen tavoitteita, toimeksiannon sisältöä sekä raportointia. 

Miksi saneeraustarkastus tehdään?

Saneeraustarkastus tuottaa yrityksen ja velkojien etua silmällä pitäen puolueetonta tietoa velallisen toiminnasta ennen saneerausmenettelyn aloittamista. Saneeraustarkastuksessa selvitetään saneerausmenettelyn edellytykset ja saneerauksen onnistumisen mahdollisuutta.   

Velallisyhtiön vastuuhenkilöiden toimien selvittäminen ennen saneerausmenettelyn aloittamista on tärkeää, erityisesti, jos kohdeyhtiön vastuuvelvolliset eivät nauti velkojien luottamusta.  

Saneeraustarkastuksessa velkojat saavat informaatiota myös siitä, onko velallinen tehnyt oikeustoimia, jotka voivat johtaa takaisinsaantiin.  

Kuka voi tilata saneeraustarkastuksen?

Saneeraustarkastuksen teettämisestä päättää selvittäjä. Nopeutetussa saneerausmenettelyssä yritys ja sen merkittävimmät velkojat sopivat saneeraustarkastajan valitsemisesta.   

Miksi valita AudiaJuris?

Tilatessasi saneeraustarkastuksen meiltä saat kokeneen tilintarkastajan  arvion velallisen toiminnasta. Suoritamme saneeraustarkastukset alusta loppuun itse. 

Tarkastuksemme kohdistuu tehokkaasti velallisen toiminnan kannalta olennaisiin seikkoihin. Meille tärkeää on, että raporttimme tuottaa lisäarvoa velkojille ja selvittäjälle, jotta nämä voivat paremmin arvioida saneerauksen menestymismahdollisuuksia. 
Laadimme tekemästämme tarkastuksesta tiiviin raportin, josta lukija saa kootusti merkittävimmät tarkastushavainnot.  
Laadukkaan raportoinnin lisäksi meille tärkeää on nopea toimitusvarmuus ja erinomainen hinta-laatusuhde.