Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä 

AudiaJuris Oy   

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus  

Keräämme henkilötietoja  

– asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten (asiakasrekisteri) 

- toimeksiantojen hoitamista varten (toimeksiantorekisteri) 

– yhteydenpitoon ja viestintään sidosryhmillemme (sidosryhmärekisteri).  

Henkilötietoja käsitelemme viranomaisen määräämän tehtävän hoitamiseksi, laissa säädettyjen velvollisuuksien (muun muassa rahanpesulain raportointi- ja kyselyvelvoitteet) noudattamiseksi sekä oikeutetun edun toteuttamista varten. 

Keräämämme henkilötiedot 

Keräämämme henkilötietojen luonne ja lukumäärä vaihtelevat voivat vaihdella esimerkiksi toimeksiannon sisällöstä tai järjestämämme asiakastapahtuman luonteesta johtuen. Tyypillisesti keräämme seuraavia henkilötietoja.  

  • Yrityksen nimi 
  • Yrityksen Y-tunnus 
  • Yrityksen vastuuhenkilön nimi 
  • Sähköpostiosoite 
  • Henkilötunnus 
  • Lainsäädännön edellyttämän toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot kuten kopio henkilöllisyystodistuksesta  
  • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot  

Henkilötietojen tietolähteet 

Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja toimeksiantajiltamme ja/tai heidän asiakasyrityksiltään sekä edellä mainittujen edustajilta. 

Saamme henkilötietoja myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.  


Henkilötietojen säilyttäminen 

Asiakas- ja toimeksiantorekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistuksen mukaan.  

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen 

Pääsääntöisesti emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli olemme kanssasi erikseen niin sopineet. 

Meillä on sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa henkilötietojen asiamukaisen käsittelyn varmistamiseksi ja olemme näin varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.  

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista. 


Henkilötietojen luovuttaminen tai siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Emme luovuta rekistereissämme olevia henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen suojaus 

Henkilötiedot on suojattu yleisesti hyväksyttävin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. 

Ainoastaan yhtiöllämme tai sen lukuun toimivalla henkilökuntaan kuuluvalla tai yhtiömme toimeksiannosta toimivalla datan käsittelyyn osallisella palveluntarjoajalla, on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin myöntämiemme käyttöoikeuksien mukaisesti.  

Huomioimme sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta. 

Henkilötietojen käsittelyyn ja asiakkaan oikeudet 

Asiakkaallamme on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 

Asiakkaallamme on oikeus pyytää meitä oikaisemaan asiakasta koskeva virheellinen tieto. Lisäksi asiakkaallamme on oikeus pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein. 

Asiakkaallamme on oikeus saada meille itse suostumuksensa perusteella toimittamansa tiedot koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Asiakkaallamme on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos asiakkaan käsityksen mukaan emme ole noudattaneet toimintaamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaamme henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimistoon tietosuoja@om.fi   


Lisätietoja 

Voit ottaa meihin yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa tai halutessasi käyttää oikeuksiasi info@audiajuris.fi